Në rrugën e evolucionit, njeriu është shquar nga speciet e tjera shtazore prej kapacitetit për të përdorur pikërisht trurin për të zgjidhur problemat.